The National Society of Collegiate Scholars

Friday, November 7, 2014
Plaza Foyer (Sheraton)